Browsing tag:

Aizu Buke Yashiki

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu )
งานเทศกาล

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu )

Aizu Buke Yashiki (ที่อยู่อาศัยของซามูไร Aizu ) เป็นสวนสนุกระดับภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Aizu และตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฉพาะของฟูคุชิมะ (Fukushima) โซนประวัติศาสตร์ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นรวมถึงที่อยู่อาศัยของ Tanomo Saigo ซึ่งหัวหน้าผู้ติดตามเขต Aizu, สำนักงานของผู้พิพากษา, พิธีชงชา, โรงสีข้าว, คลังสินค้า (ศูนย์วิทยาบริการ) ฯลฯ ...
Welovefukushima